Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.      Administratorem danych osobowych jest Stara Pierogrnia Halina Kuszmar, ul. Darłowska 10a 76-270 Ustka, NIP 839-104-49-38, 796 293 188, starapierogarnia@gmail.com

 

2.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Sylwia Kuszmar, starapierogarnia@gmail.com, 796 293 188

 

3.      Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług gastronomicznych, usług cateringowych, w celu wystawienia faktury;

 

4.      Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi;

 

5.      Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, oraganom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy), podmiotom wspierającym restaurację w prowadzonej działalności na zlecenie, w szczególności dostawcom oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym.

 

6.      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 

7.      Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

8.      Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9.      Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

10.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

 

11.   Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

 
 

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 § 1 DEFINICJE

·        Serwis - serwis internetowy działający pod adresem http://starapierogarnia.pl

·        Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

·        Administrator - firma Stara Pierogrnia Halina Kuszmar, prowadząca działalność pod adresem: ul. Darłowska 10a 76-270 Ustka, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 839-104-49-38, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

·        Użytkownik - osba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

·        Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

·        Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§ 2 RODZAJE COOKIES

·        Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

·        Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

·        Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

·        Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

·        Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

·        Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

·        Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

·        Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o prefernecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

·        Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

·        Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

·        Google Analytics

 

·        § 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

·        Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

·        Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

·        Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

·        Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

·        Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

 

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

·        Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

·        Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

·        Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.